Vad är bokslut?

Bokslut är vad man kallar den sammanställning ett företag gör i sin bokföring i slutet på räkenskapsåret. Detta är en skyldighet alla företag har och den ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling.

Allvarliga konsekvenser kan uppstå om ett företag inte skickar in bokslutet i tid eller har felaktiga siffror i bokslutet för den delen. Hur ett företag sedan ska avsluta bokföringen beror på vilken företagsform som används. Men även storleken på företaget har här en roll att spela:

  • Aktiebolag skickar in en årsredovisning.
  • Handels- och kommaditbolag avslutar med ett årsbokslut eller en årsredovisning beroende på bolagets storlek och huruvida delägarna är juridiska personer eller inte.
  • Enskild näringsidkare avslutar med ett förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut eller en årsredovisning. Här är det igen storleken som avgör vilken metod som är korrekt.
  • Ekonomiska föreningar gör årsredovisningar men även revisionsberättelse.

För nya företagare som inte riktigt har koll på alla delarna kan det därför vara aktuellt att överlämna ansvaret för bokslutet till en tredje part som har de expertiser och den erfarenhet som krävs för att göra detta rätt.

Vad bokslutet betyder i praktiken är att man sammanställer alla transaktioner företaget genomfört under det gångna året. Innan detta kan göras är det dock av yttersta vikt att kontrollera att alla balanskonton stämmer. Detta måste göras innan resultaträkningen kan avslutas då denna är beroende av den andra..